Pismo ŚwiętePsalmy

Psalm 33

Księga Psalmów zawiera bardzo różnorodne treści, psalmy mogą mieć charakter np. dziękczynny czy pokutny. Psalm 33 jest przede wszystkim wezwaniem do uwielbienia dla każdego wierzącego człowieka.

Treść Psalmu 33

Psalm 33 nazywany jest Hymnem ku czci Opatrzności Bożej, ponieważ jest pieśnią uwielbienia Najwyższego Stwórcy. Treść tego psalmu bardzo dobrze nadaje się do wspólnotowej modlitwy, np. podczas rekolekcji. Do tego jest to bardzo radosny i wywołuje dobre, intensywne odczucia.

Psalm 33 w pierwszej części nawołuje do chwalenia i uwielbienia Pana Boga. Zwraca się do Niego, jako do niezawodnego Początku wszystkiego. W drugiej części psalm bardziej opisuje działania Boga podkreślając jednocześnie Jego wielkie znaczenie dla człowieka.

Psalm 33

Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.

Sławcie Pana na cytrze,
śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach.

Śpiewajcie Jemu pieśń nową,
pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie!

Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło niezawodne.

On miłuje prawo i sprawiedliwość:
ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.

Przez słowo Pana powstały niebiosa
i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego.

On gromadzi wody morskie jak w worze:
oceany umieszcza w zbiornikach.

Niech cała ziemia boi się Pana
i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata!

Bo On przemówił, a wszystko powstało;
On rozkazał, a zaczęło istnieć.

Pan udaremnia zamiary narodów;
wniwecz obraca zamysły ludów.

Zamiar Pana trwa na wieki;
zamysły Jego serca – poprzez pokolenia.

Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan –
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

Pan patrzy z nieba,
widzi wszystkich synów ludzkich.

Spogląda z miejsca, gdzie przebywa,
na wszystkich mieszkańców ziemi:

On, który ukształtował każdemu z nich serce,
On, który zważa na wszystkie ich czyny.

Nie uratuje króla liczne wojsko
ani wojownika nie ocali wielka siła.

W koniu zwodniczy ratunek
i mimo wielkiej swej siły nie umknie.

Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją,
nad tymi, co ufają Jego łasce,

aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza wyczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.

W Nim przeto raduje się nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu.

Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie,
według ufności pokładanej w Tobie!

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *