Wiara i Kościół

Biblia – Pismo Święte

Biblia, czyli inaczej Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, stanowi zbiór ksiąg religijnych chrześcijaństwa. Chociaż poszczególne odłamy i tradycje chrześcijańskie mają nieco inny kanon ksiąg świętych. Z języka greckiego słowo βιβλίονbiblion oznacza zwój papirusu, księga.

Zarówno dla katolików, jak i dla wyznawców pozostałych odłamów chrześcijaństwa Biblia jest księgą wyjątkową, według której powinniśmy żyć w naszym doczesnym życiu. Każdy człowiek powinien studiować Pismo Święta, bo jest ono napisane z natchnienia samego Pana Boga. A co to znaczy? To znaczy, że Pan Bóg miał bezpośredni, pozytywny i nadprzyrodzony wpływ na umysł i wolę piszącego. Jest to niesamowite i dla tego zapewne często poddawana zwątpieniu. Każdy jednak, kto czyta i modli się Pismem Świętym czuje jego moc i nie ma potrzeby analizowania jego pochodzenia. Tym zajmowali się latami specjaliści.

Co zawiera Biblia?

Pismo Święte w wersji dla katolika dzieli się na Stary Testament i Nowy Testament. Stary Testament jest zapowiedzią Jezusa Mesjasza, o którym czytamy w Nowym Testamencie.

Stary Testament to:

 • Księga Rodzaju
 • Księga Wyjścia
 • Księga Kapłańska
 • Księga Liczb
 • Księga Powtórzonego Prawa
 • Księga Jozuego
 • Księga Sędziów
 • Księga Rut
 • 1 Księga Samuela
 • 2 Księga Samuela
 • 1 Księga Królewska
 • 2 Księga Królewska
 • 1 Księga Kronik
 • 2 Księga Kronik
 • Księga Ezdrasza
 • Księga Nehemiasza
 • Księga Tobiasza
 • Księga Judyty
 • Księga Estery
 • 1 Księga Machabejska
 • 2 Księga Machabejska
 • Księga Hioba
 • Księga Psalmów
 • Księga Przysłów
 • Księga Koheleta
 • Pieśń nad Pieśniami
 • Księga Mądrości
 • Mądrość Syracha
 • Księga Izajasza
 • Księga Jeremiasza
 • Lamentacje
 • Księga Barucha
 • Księga Ezechiela
 • Księga Daniela
 • Księga Ozeasza
 • Księga Joela
 • Księga Amosa
 • Księga Abdiasza
 • Księga Jonasza
 • Księga Micheasza
 • Księga Nahuma
 • Księga Habakuka
 • Księga Sofoniasza
 • Księga Aggeusza
 • Księga Zachariasza
 • Księga Malachiasza.

Nowy Testament zaś to:

 • Ewangelia wg św. Mateusza
 • Ewangelia wg św. Marka
 • Ewangelia wg św. Łukasza
 • Ewangelia wg św. Jana
 • Dzieje Apostolskie
 • List do Rzymian
 • 1 List do Koryntian
 • 2 List do Koryntian
 • List do Galatów
 • List do Efezjan
 • List do Filipian
 • List do Kolosan
 • 1 List do Tesaloniczan
 • 2 List do Tesaloniczan
 • 1 List do Tymoteusza
 • 2 List do Tymoteusza
 • List do Tytusa
 • List do Filemona
 • List do Hebrajczyków
 • List św. Jakuba
 • 1 List św. Piotra
 • 2 List św. Piotra
 • 1 List św. Jana
 • 2 List św. Jana
 • 3 List św. Jana
 • List św. Judy
 • Apokalipsa św. Jana.

Biblia - Pismo Święte

Jak czytać Pismo Święte?

Pismo Święte czytamy podczas Liturgii Słowa podczas każdej Mszy Świętej. Kolejność czytań i ewangelii ustalana jest z góry i nie zawsze jest wystarczająca, aby chociaż zrozumieć opisywane tam wydarzenia. Każde słowo z Biblii jest w stanie do nas dotrzeć i nas dotknąć, ale czasami trzeba również po prostu dowiedzieć się o tym co działo się w tamtych ważnych dla nas czasach.

Jeśli chcesz czytać Pismo Świętę samodzielnie to jest kilka polecanych sposobów.

 1. Czytanie na chybił trafił, otwierasz w losowym miejscu, czytasz i rozważasz, modlisz się. Za pewne Pan Bóg dotknie Cię, ale trzeba być blisko Boga, aby być pewnym, że usłyszy się jego słowo, a nie nasze własne myśli.
 2. Sposób pośredni, najlepszy również dla początkujących. Rozpoczęcie czytania Pisma Świętego od ewangelii, na start poleca się Ewangelię wg. św. Łukasza. Następnie pozostałe ewangelię i Księgę Dziejów Apostolskich. A na koniec pozostałe rozdziały.
 3. Sposób dla wytrwałych i już obeznanych z Pismem Świętym, czyli czytanie od początku do końca. Początek Biblii może być nieciekawy i niezrozumiały dla większości.

Biblię napisano w dwóch językach: hebrajskim i greckim, a przetłumaczona jest na około 1300 języków. Dlatego jest najbardziej znaną i wydawaną księgą świata i przyciąga do siebie każdego, aby przekazać mu informacje od samego Pana Boga – wskazówki, zasady, przykłady i pozwolić mu poznać Jezusa.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *